Akcininkų dienos prekybos sistema. Nuorodos kopijavimas

akcininkų dienos prekybos sistema

Biržoje gali būti sudaromi ir kiti prekybos sąrašai, jei tokį sprendimą priima Biržos valdyba, papildydama šias Prekybos taisykles. Emitento išleisti VP gali būti įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą Biržos valdybos sprendimu, jeigu: 6. VP yra be perleidimo teisių apribojimų, suteikiantys jų savininkams vienodas teises ir visiškai apmokėti; 6.

ECU ekvivalentą litais pagal Lietuvos banko nustatytą kursą; 6. ECU ekvivalentą litais, buvo išplatinta viešai, ir šios emisijos VP savininkų skaičius yra ne mažesnis už ; 6.

  • Akcininkai | Energijos išteklių birža | BALTPOOL
  • Dienos Akcijų Prekybos Programinė Įranga, Susisiekite su mumis
  • Opcionų prekyba opcionų namuose
  • Akcinių bendrovių įstatymas
  • Dvejetainio pasirinkimo strategija 2021 m

VP apskaitomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų keliamus reikalavimus sąskaitų tvarkytojams. Į Oficialųjį prekybos sąrašą gali būti įtraukti VVP, kurių galiojimo terminas yra ilgesnis kaip vieneri metai.

  1. Dienos prekybos strategijos impulsas pradedantiesiems 4 iš 12 klasės

Į Oficialųjį prekybos sąrašą gali būti įtraukti kiti skolos VP, jeigu: 8. ECU ekvivalentas litais, o jų galiojimo terminas ilgesnis kaip vieneri metai; 8. ECU ekvivalentą litais, buvo išplatinta viešai, ir šios emisijos skolos VP savininkų skaičius yra ne mažesnis už ; 8. VP yra be perleidimo teisių apribojimų, suteikiantys jų savininkams vienodas teises ir visiškai apmokėti; 8. VVP, kurių galiojimo terminas yra ilgesnis kaip vieneri metai, po jų apmokėjimo yra įtraukiami į Oficialųjį prekybos sąrašą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paraišką.

Šių VP emitentui nereikia pateikti 12 ir 19 išskyrus Kitų emitentų išleisti VP yra įtraukiami į Oficialųjį prekybos sąrašą tik pačiam emitentui jo įgaliotam Biržos nariui raštiškai paprašius kotiruoti jo VP Oficialiajame prekybos sąraše.

Akcininkai

Emitentas, pageidaujantis, kad jo VP būtų įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą jo įgaliotas Biržos narysprivalo pateikti Biržos valdybos vardu paraišką, kurios formą ir turinį nustato Biržos valdyba.

Kartu su paraiška emitentas jo įgaliotas Biržos narys privalo pateikti jei to nebuvo padaryta anksčiau : VPK išduoto VP įregistravimo akto kopiją; VPK pritarimą, jeigu VP yra prekiaujama kitose biržose; VP išplatinimo ataskaitą; Informacinį biuletenį apie VP, traukiamus į Oficialųjį prekybos sąrašą toliau — Informacinis biuletenisjeigu prospektas buvo paruoštas pagal VPK nustatytus reikalavimus prospektams įtraukimui į Oficialųjį prekybos sąrašą, tačiau VP buvo įregistruoti VPK daugiau kaip prieš 12 mėnesių ir per šį laikotarpį atitinkami VP nebuvo įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą, arba prospektas buvo paruoštas pagal VPK nustatytus reikalavimus prospektams įtraukimui į Einamąjį prekybos sąrašą, arba VP buvo įregistruoti VPK pagal prospektą iki m.

Informacinis biuletenis turi būti delta žvaigždžių prekybos sistema pagal reikalavimus, išdėstytus šių Prekybos taisyklių pirmame priede. Biržos valdyba, vadovaudamasi Europos Sąjungos direktyvomis ir rekomendacijomis, turi teisę vykdomajame rašte nustatyti atvejus, kada Informacinis biuletenis yra neruošiamas.

akcininkų dienos prekybos sistema

Biržos valdyba gali pareikalauti iš emitento, kurio VP yra traukiami į Oficialųjį prekybos sąrašą, pateikti papildomus dokumentus arba informaciją, jeigu mano, kad tai yra būtina investitorių apsaugai užtikrinti. Pateiktų įtraukimui į Oficialųjį prekybos prekybos opcionais simuliatorius dokumentų analizei Birža gali samdyti ekspertus, kurie pateiktų savo rekomendacijas Biržos valdybai.

Per 2 mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos jei trūkstami, papildomi dokumentai pateikiami vėliau — tai per 2 mėnesius nuo šių dokumentų pateikimo dienos Biržos valdyba turi priimti sprendimą dėl VP įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą bei informuoti raštu apie tai pareiškėją. Biržos valdyba priima sprendimą neįtraukti VP į Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu VP arba jų emitentas netenkina jiems šiose taisyklėse numatytų reikalavimų arba šių VP emitentas atsisako pateikti Biržai jos prašomą papildomą informaciją.

akcininkų dienos prekybos sistema

Atsisakymas įtraukti VP į Oficialųjį prekybos sąrašą turi būti motyvuotas raštu ir gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka. Emitentas gali bendra tvarka pakartotinai kreiptis į Biržą dėl VP akcininkų dienos prekybos sistema į Oficialųjį prekybos sąrašą praėjus 3 mėnesiams nuo Biržos valdybos sprendimo neįtraukti VP į Oficialųjį prekybos sąrašą priėmimo dienos.

Biržos valdybos sprendimas dėl VP įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą turi būti paskelbtas artimiausiame Biržos Biuletenyje ir išsiųstas bent vienai respublikinei visuomenės informavimo priemonei.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nauja redakcija.

Valdybos reikalaujama informacija apie emitentą gali būti skelbiama Biržos Biuletenyje. Prekyba VP, įtrauktais į Oficialųjį prekybos sąrašą, pradedama šių VP emitentui sumokėjus Biržai VP įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą įmoką, bet ne anksčiau kaip po 4 darbo dienų nuo Biržos valdybos sprendimo įtraukti VP į Oficialųjį prekybos sąrašą paskelbimo Biržos Biuletenyje. VP, įtrauktiems į Oficialųjį prekybos sąrašą, netaikomos kurso svyravimo ribos iki jų pirmo kotiravimo.

VP įtraukimas į Oficialųjį prekybos sąrašą nebegalioja, jeigu šie VP nepateikiami parduoti per 3 mėnesius nuo nutarimo juos įtraukti į šį sąrašą priėmimo.

Akcijų indeksas

Šiuo atveju emitentas turi teisę bendra tvarka antrą kartą kreiptis į Biržos valdybą dėl VP įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą. Emitentas, kurio išleisti VP yra įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą, privalo pateikti Biržai: VPK Informacijos apie emitentų esminius įvykius atskleidimo instrukcijoje nustatyta tvarka vadovo pasirašytą informacinį pranešimą apie kiekvieną esminį įvykį; Biržos valdyba gali pareikalauti iš akcininkų dienos prekybos sistema, kurio išleisti VP yra įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą, pateikti papildomą informaciją, reikalingą apsaugoti investitorių interesus.

Biržos valdyba gali ne daugiau kaip 3 mėnesiams sustabdyti prekybą centrinėje rinkoje Oficialiajame prekybos sąraše esančiais VP, jeigu: VP emitentas ar patys VP nebeatitinka Oficialiojo prekybos sąrašo reikalavimų; Biržos valdyba gali ne daugiau kaip 3 mėnesiams sustabdyti prekybą tiesioginiais sandoriais Oficialiajame prekybos sąraše esančiais VP, jeigu: Prekyba atitinkamo emitento VP gali būti stabdoma nuo akcininkų susirinkimo dienos iki tokio esminio įvykio paskelbimo per Biržos informacinę sistemą dienos imtinai, jeigu šių VP emitentas visuotiniame akcininkų susirinkime numato svarstyti emitento: VP konvertavimą.

Susirinkimui priėmus teigiamą sprendimą ir atnaujinus prekybą šiais VP, iki šių VP kurso nustatymo kainos kitimo apribojimai yra netaikomi. Siekdama apsaugoti investitorių interesus, Biržos valdyba stabdo prekybą atitinkamo emitento VP nuo akcininkų susirinkimo dienos iki bendrosios VP sąskaitos Centriniame depozitoriume koregavimo padidinimo ar sumažinimo dienos imtinai, jeigu šių VP emitentas akcininkų susirinkime priėmė nutarimą didinti įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų, didinant akcijų nominalią vertę, arba mažinti įstatinį kapitalą, proporcingai mažinant visų akcininkų turimų akcijų skaičių.

akcininkų dienos prekybos sistema

Atnaujinus prekybą šiais VP, akcininkų dienos prekybos sistema šių VP kurso nustatymo kainos kitimo apribojimai yra netaikomi.

Biržos Oficialiajame prekybos sąraše esančių VP emitentui pranešus apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame numatoma svarstyti emitento kaip bendrovės reorganizavimą, Biržos valdyba, siekdama apsaugoti investitorių interesus, gali stabdyti prekybą reorganizuojamų bendrovių VP, priimdama atitinkamą sprendimą. Išimtiniais atvejais Biržos valdyba, siekdama apsaugoti investitorių interesus, gali sustabdyti prekybą VP iki informacijos apie esminius įvykius paskelbimo, jeigu VP emitentas VPK Informacijos apie emitentų esminius įvykius atskleidimo instrukcijoje nustatyta tvarka nepaskelbė informacijos apie kitus 23 punkte neišvardytus esminius įvykius, dėl ko gali būti pažeisti investitorių interesai.

Biržos valdyba gali sustabdyti vienai prekybos sesijai prekybą centrinėje rinkoje Oficialiajame prekybos sąraše esančiais VP, jeigu prekybos sesijos dieną vyksta emitento visuotinis akcininkų susirinkimas. Biržos valdyba, gavusi Oficialaus pasiūlymo cirkuliarą, gali ne daugiau kaip trims prekybos sesijoms sustabdyti prekybą į Oficialųjį prekybos sąrašą įtrauktais: VP, dėl kurių paskelbtas Oficialus pasiūlymas; Oficialaus pasiūlymo siūlytojo VP tik jų emitento prašymu ; VP, kurie siūlomi mainais į Jei būtina skubiai sustabdyti prekybą Oficialiajame prekybos sąraše esančiais VP, siekiant apsaugoti investitorių interesus arba to reikalauja VPK, sprendimą dėl to iki artimiausio Biržos valdybos posėdžio gali priimti Listingo departamento direktorius.

Listingo departamento direktoriaus sprendimas turi būti patvirtintas artimiausiame Biržos valdybos posėdyje.

akcininkų dienos prekybos sistema

Jei būtina skubiai atnaujinti prekybą Oficialiajame prekybos sąraše esančiais VP, sprendimą dėl to iki artimiausio Biržos valdybos posėdžio gali priimti Listingo departamento direktorius. Biržos valdybos bei Listingo departamento direktoriaus sprendimai dėl prekybos VP, įtrauktais į Oficialųjį prekybos sąrašą, sustabdymo ir atnaujinimo nedelsiant yra išsiunčiami šių Akcininkų dienos prekybos sistema emitentui ir VPK bei skelbiami per Biržos informacinę sistemą ir artimiausiame Biržos Biuletenyje, taip pat išsiunčiami bent vienai respublikinei visuomenės informavimo priemonei.

Biržos valdyba turi teisę išbraukti VP iš Oficialiojo prekybos sąrašo, jeigu: Biržos Oficialiajame prekybos sąraše esančių VP emitentui priėmus sprendimą likviduoti bendrovę arba paskelbus bankrotą — nuo šių sprendimų priėmimo dienos; Išbraukus emitento VP iš Oficialiojo prekybos sąrašo, jie yra perkeliami į Biržos Einamąjį prekybos sąrašą, jeigu su tuo sutinka šių VP emitentas ir VP bei jų emitentas atitinka Einamojo prekybos sąrašo reikalavimus.

Išbraukus emitento VP iš Oficialiojo prekybos sąrašo, šių VP emitentas gali bendra tvarka kreiptis į Biržą dėl pakartotinio atitinkamų VP įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą tik po 6 mėnesių nuo Biržos valdybos sprendimo išbraukti VP iš Oficialiojo akcininkų dienos prekybos sistema sąrašo priėmimo dienos. Biržos valdybos sprendimai dėl VP išbraukimo iš Oficialiojo prekybos sąrašo yra nedelsiant išsiunčiami šių VP emitentui ir VPK bei skelbiami per Biržos informacinę sistemą ir artimiausiame Biržos Biuletenyje, taip pat išsiunčiami bent vienai respublikinei visuomenės informavimo priemonei.

akcininkų dienos prekybos sistema

Biržos valdyba gali ne daugiau kaip 3 mėnesiams sustabdyti prekybą centrinėje rinkoje Oficialiajame prekybos sąraše esančiais kitais skolos VP, jeigu: Biržos valdyba gali ne daugiau kaip 3 mėnesiams sustabdyti prekybą tiesioginiais sandoriais Oficialiajame prekybos sąraše esančiais kitais skolos VP, jeigu: Jei būtina skubiai sustabdyti prekybą Oficialiajame prekybos sąraše esančiais skolos VP, siekiant apsaugoti investitorių interesus arba to reikalauja VPK, sprendimą dėl to iki artimiausio Biržos valdybos posėdžio gali priimti Listingo departamento direktorius.

Jei būtina skubiai atnaujinti prekybą Oficialiajame prekybos sąraše esančiais skolos VP, sprendimą dėl to iki artimiausio Biržos valdybos posėdžio gali priimti Listingo departamento direktorius.

Šis Listingo departamento direktoriaus sprendimas taip pat turi būti patvirtintas artimiausiame Biržos valdybos posėdyje. Biržos valdybos bei Listingo departamento direktoriaus sprendimai dėl prekybos skolos VP, įtrauktais į Oficialųjį prekybos sąrašą, sustabdymo ir atnaujinimo nedelsiant yra išsiunčiami šių VP emitentui ir VPK bei yra skelbiami per Biržos informacinę sistemą ir akcininkų dienos prekybos sistema Biržos Biuletenyje, taip pat išsiunčiami bent vienai respublikinei visuomenės informavimo priemonei.

Biržos valdyba turi teisę išbraukti skolos VP iš Oficialiojo prekybos sąrašo, jeigu: Biržos Oficialiajame prekybos sąraše esančių skolos VP emitentas priima sprendimą likviduoti bendrovę arba paskelbus bankrotą — nuo wma prekybos strategija sprendimų priėmimo dienos; akcininkų dienos prekybos sistema Iš Oficialiojo prekybos sąrašo yra išbraukiamos akcijos, į kurias yra konvertuojamos obligacijos, įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą.

Išbraukus emitento skolos VP iš Oficialiojo prekybos sąrašo, jie yra perkeliami į Biržos Einamąjį prekybos sąrašą, jeigu su tuo sutinka šių VP emitentas ir VP bei jų emitentas atitinka Biržos Einamojo prekybos sąrašo reikalavimus.

Biržos valdybos sprendimai dėl akcininkų dienos prekybos sistema VP, įtrauktų į Oficialųjį prekybos sąrašą, išbraukimo iš Oficialiojo prekybos sąrašo nedelsiant yra išsiunčiami šių VP emitentui ir VPK bei skelbiami per Biržos informacinę akcininkų dienos prekybos sistema ir artimiausiame Biržos Biuletenyje, taip pat išsiunčiami bent vienai respublikinei visuomenės informavimo priemonei.

Emitento išleisti VP gali būti įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą Biržos valdybos sprendimu, jeigu: Lt; Lt nominalia verte VP emisijos, traukiamos į Einamąjį prekybos sąrašą, buvo išplatinta viešai, ir akcininkų dienos prekybos sistema emisijos VP savininkų skaičius yra ne mažesnis už ; VP, kuriais vykdoma antrinė apyvarta, yra visiškai apmokėti; Į Einamąjį prekybos sąrašą gali būti įtraukti visi VVP.

Į Einamąjį prekybos sąrašą gali būti įtraukti kiti skolos VP, jeigu: Lt nominalia verte VP emisijos, traukiamos į Einamąjį prekybos sąrašą, buvo išplatinta viešai, ir šios emisijos skolos VP savininkų skaičius yra ne mažesnis už ; VVP po jų apmokėjimo gali būti įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paraišką.

„Vilniaus prekybos“ akcininkai iškviesti į VMI - DELFI Verslas

Informacija apie šių VP įtraukimą į Einamąjį prekybos sąrašą turi būti skelbiama Biržos Biuletenyje ir išsiunčiama bent vienai respublikinei visuomenės informavimo priemonei.

Kitų emitentų išleisti VP yra įtraukiami į Einamąjį prekybos sąrašą tik pačiam emitentui jo įgaliotam Biržos nariui raštiškai paprašius kotiruoti jo VP Einamajame prekybos sąraše.

Akcijų indeksas Akcijų indeksas Lietuvių partizanų dainos. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info auga.

Emitentas jo įgaliotas Biržos naryspageidaujantis, kad jo VP būtų įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą, privalo pateikti Biržos valdybos vardu paraišką, kurios formą ir turinį nustato Biržos valdyba.

Taip pat perskaitykite