Es biologinės įvairovės strategijos ekosistemos paslaugos

Atsisiųsti pilną teorinę medžiagą PDF Ekosisteminės paslaugos yra pripažįstamos kaip svarbus aspektas politikos formavime ir sprendimų priėmime. Taip yra dėl to, kad ši koncepcija apibrėžia holistinį žmonių ir gamtos sąveikos vaizdą, bei turi daug potencialo adresuoti konfliktus ir sinergijas tarp aplinkos ir socioekonominių tikslų. Visų pirma, politikos formuotojai suprato, kad ekosisteminėmis paslaugomis arba gamta paremti sprendimai pvz. Taip pat ekosisteminių paslaugų koncepcija gali suteikti visapusišką teorinį pagrindą kompromisų analizei, kurios dėka galima adresuoti kompromisus tarp konkuruojančių žemės panaudojimo paskirčių ir padėti su planavimo ir vystymosi sprendimų priėmimu tarp sektorių, mastelių ir administracinių ribų Fürst et al.

Ekosisteminių paslaugų koncepcijos įnašas į skirtingus politikos sektorius Politikos formuotojai susidomėjo ekosisteminių paslaugų koncepcija, kai pasidarė aišku, kad globalus tikslas išvengti bioįvairovės nykimo iki buvo nepasiektas.

Taigi, ši koncepcija buvo pirmą kartą panaudota stiprinant gamtos išsaugojimo politiką Biologinės įvairovės konvencijoje ir Europos Sąjungos Bioįvairovės strategijoje.

  • Europos Komisija pristatė ES biologinės įvairovės strategiją iki metų.
  • Nemokama forex robotas terbatik kaskus
  • Akcijų pasirinkimo sandorių sąlygos
  • Liudas Mažylis.
  • Partnerystė Pagarba žmonėms ir idėjoms '; document.

Tačiau, kaip teigia Europos Komisija, ekosisteminių paslaugų vertinimas ir katografavimas, kuris yra privalomas pagal penktąjį Europos Sąjungos Bioįvairovės strategijos iki uždavinį, yra ne tik svarbus bioįvairovės tikslų pasiekimui, bet ir yra stipriai susijęs su panašių politikų, tokių kaip vandens, jūrų, klimato, žemdirbystės, miškininkystės ir regioninis vystymas, įgyvendinimu Maes et al, ; Burkhard B.

Ekosisteminių paslaugų kartografavimo ir jų vertinimo rezultatai gali paremti tvarų natūraliųjų išteklių valdymą, taip pat būti taikomi gamta paremtų sprendimų vystymui bei prisidėti es biologinės įvairovės strategijos ekosistemos paslaugos erdvinio planavimo ir aplinkosauginio švietimo.

Penktojo uždavinio iš ES Bioįvairovės strategijos iki rezultatų taikymas skirtinguose politikos sektoriuose Šaltinis: Maes et al. Gamtos apsaugos ir bioįvairovės politika Ekosisteminės paslaugos buvo pirmą kartą įtrauktos į tarptautinę bioįvairovės saugojimo politiką metais, Biologinės įvairovės konvencijos dešimtajame šalių susitikime, kurio metu buvo priimtas strateginis bioįvairovės planas Po to buvo priimta Europos Sąjungos Bioįvairovės strategijakurios nustatytas tikslas buvo palaikyti es biologinės įvairovės strategijos ekosistemos paslaugos atstatyti ekosistemas ir jų paslaugas.

Taip pat šioje strategijoje ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir vertinimas buvo įtrauktas kaip vienas iš 20 numatytų uždavinių, skirtų įgyvendinti Europos Sąjungos šalims.

Europos Sąjunga remia šios politikos įgyvendinimą per savo mokslinių tyrimų programą Horizono taip pat kitus finansinius instrumentus, pvz.

50-ojoje tarpvyriausybinėje klimato kaitos komisijos sesijoje – dėmesys tvariam žemės naudojimui

Ekosisteminių paslaugų vertinimo ir kartografavimo procesas visų pirma prisideda prie žinių kūrimo apie ekosistemų ir susijusių paslaugų statusą, bei padeda nusistatyti būdus, kaip atstatyti ir valdyti ekosistemas. Ekosisteminių paslaugų žemėlapių rezultatai gali būti taikomi vertinime ir saugomų teritorijų planavime. Taip pat ekosisteminių paslaugų vertinimo ir kartografavimo rezultatai parodo ekosistemų ir bioįvairovės įnašą į žmonių gerovę, o tai padeda pagrįsti gamtos saugojimo būdų svarbą visuomenei.

Aplinkosaugos politika Ekosisteminių paslaugų žemėlapių ir vertinimo rezultatai gali prisidėti prie aplinkosaugos politikos vertinant rizikas ir įvairių žmogaus veiklų poveikius ekosistemų ar žmonių sveikatai, bei planuojant įvairias šių poveikių sušvelninimo bei valdymo priemones. Ekosisteminės paslaugos yra tiesiogiai susijusios su šiomis aplinkosaugos politikos problemomis Maes et al.

Šių metų Žemės resursai – jau išnaudoti

Ekosisteminių paslaugų vertinimo ir kartografavimo proceso rezultatai papildys turimą informaciją, o tai padės veiksmingiau apsaugoti ir valdyti vandens išteklius. Pavyzdžiui, maistinių medžiagų sulaikymo ir gėlo vandens cheminės būklės palaikymo kartografavimas tiesiogiai prisideda prie upių baseinų valdymo planų.

dvejetainis variantas porcelianas

Dvejetainių prekybos galimybių demonstracinė versija to, ekosisteminių paslaugų vertinimo ir kartografavimo procesas padeda integruoti šią informaciją į platesnį ekosistemos būsenos vertinimą. Klimato politika: Ekosistemos turi svarbų vaidmenį anglies dvideginio kaupime dvejetainiai pingvinų variantai tuo pačiu klimato kaitos mažinime bei adaptacijoje prie klimato kaitos poveikių.

Dėl to naujausia klimato kaitos adaptacijos politikos komunikacija stipriai pabrėžia gamta paremtų sprendimų svarbą. Kai kurios reguliuojančios ekosisteminės paslaugos pvz. Tuo pat metu klimato kaitos poveikiai gali būti vertinami visų ekosisteminių paslaugų kategorijų atžvilgiu.

Jūrų politika: jūrinės ir pakrančių ekosistemos iš esmės prisideda prie žmonių gerovės daugeliu būdų, apimant maistą, darbus, saugumą, gyvenimo kokybę ir rekreacines galimybes.

Jūrų strategijos pagrindų direktyva yra pagrindinis įstatyminis įrankis Europos Sąjungoje, skirtas saugoti jūrų ekosistemas. Šios direktyvos tikslas yra palaikyti arba pasiekti gerą Europos jūrų vandenų aplinkos statusą iki Taigi valstybės narės privalo vertinti jūros vandenų statusą ir žmonijos veiklai taikyti ekosistemomis grįstus sprendimus, kad būtų užtikrinta, kad veiksniai, darantys spaudimą jūros vandenų aplinkos kokybei, yra kontroliuojami ir palaikomi tokiame lygyje, kad būtų galima pasiekti gerą aplinkos statusą ir palaikyti tvarų jūrinių prekių ir paslaugų naudojimą.

Taigi duomenys surinkti pagal jūrų strategijos pagrindų direktyvą jūrinių ekosistemų statuso vertinimui papildo MEAS procesą ir atvirkščiai. Tai prisideda prie bendrų spaudimų poveikių vertinimo ir veiksmų programų, skirtų pasiekti gerą aplinkos statusą, įgyvendinimo. Taršos kontrolė: Teršalų pasklidimo kontrolės būdai gali būti grindžiami kartografuojant potencialų biotos ar ekosistemų tarpininkavimą pvz.

Biologinio valymo, filtravimo, sekvestravimo, saugojimo ir kaupimo bei srautų tarpininkavimą įskaitant vandens srautų palaikymą ir oro vėdinimą. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politika Žemės ūkis ir kaimo vystymasis įtraukiant ir pievų valdymo būdų planavimą yra dar viena sfera, kuriai naudinga išnaudoti ekosisteminių paslaugų koncepciją.

cikliška prekybos sistema

Žemės ūkio paskirties žemė, kaip intensyviai valdoma ekosistema, yra tiesiogiai įtraukta į ekosisteminių paslaugų gamybą pvz. Burkhard B. Šių ekosisteminių paslaugų ištekliai yra tiesiogiai priklausomi nuo valdymo būdų. Yra priimta manyti, kad mažų sąnaudų ekstensyvus ūkininkavimas yra labiau priklausomas nuo ekosisteminių paslaugų išteklių ir turi mažesnį poveikį palyginus su įprastais, didelių sąnaudų intensyviais ūkininkavimo būdais.

Skirtingų ekosisteminių paslaugų pasiūla, poveikis ir priklausomybė bei jų valdymo galimybės taip pat skiriasi priklausomai nuo masto. Pavyzdžiui, aprūpinimo paslaugos dažniausiai susijusios ūkio lygmeniu, o buveinės priežiūra, rekreacinis potencialas ir estetinė vertė, vandens kokybė ir klimato reguliavimas gali būti svarbesni kraštovaizdžio ar regiono mastu.

Taigi ekosisteminių paslaugų srautų ir jų kelių lygmenų aspektų supratimas yra esminis veiksnys, siekiant efektyviai valdyti kaimo vietoves ir su jais susijusią ekosisteminių paslaugų pasiūlą.

Klimato kaita Lietuvoje: globalūs ir nacionaliniai iššūkiai, stebėsena ir politikos gairės. II dalis

Žemės ūkio ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir vertinimas gali būti naudingas: vizualizuojant mastelį, kuriame veikia įvairios ekosisteminės paslaugos; vertinant ir akcentuojant ekosisteminių paslaugų pasiūlos ir paklausos pasiskirstymo priklausomybes; vizualizuojant teigiamus ir neigiamus ūkininkavimo būdų padarinius; nustatant intervencijas, reikalingas ekosisteminių paslaugų tiekimui užtikrinti ar tobulinti.

EP kartografavimo ir vertinimo rezultatai taip pat gali padėti siekti kaimo politikos tikslų ir reikalingų priemonių, skirtų pagerinti ekosisteminių paslaugų pasiūlą ir susijusias mokėjimų sistemas.

dvejetainis variantas simuliatorius mt4

Pavyzdžiui, ekosisteminių paslaugų atkūrimas ir išsaugojimas jau buvo įtrauktas kaip vienas iš ES bendrosios žemės ūkio politikos kaimo plėtros krypties prioritetų. Miškininkystės politika Miškų ekosistemos yra esminis kraštovaizdžio ir bioįvairovės elementas ir tuo pačiu tai iš esmės prisideda prie žmonių gerovės.

Praeityje miškų valdymo pagrindinis tikslas buvo medienos išgavimas, tačiau nauji ojo amžiaus iššūkiai privertė taikyti multifunkcinius metodus ir įtraukti daugiau prekių ir paslaugų tokių kaip klimato reguliavimas, erozijos kontrolė ir hidrologinis reguliavimas Luque et al.

Nauja Europos Sąjungos miškų strategija miškams ir su miškais susijusiems sektoriamssukurta Europos Komisijos metų rugsėjį, pristato naują teorinį modelį, kuriame adresuojama miškų apsauga, bioįvairovės saugojimas ir tvarus miškų ekosisteminių paslaugų vartojimas ir teikimas.

Strategija skatina naudoti nuoseklų ir holistinį metodą miškų valdymui, apimant: i daugialypę miškų teikiamą naudą ir paslaugas; ii vidines ir išorines miškų politikos problemas ir iii visą miškų ekosisteminių paslaugų vertės grandinę.

Taigi miškų ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir apskaita sukuria integruotą ir sistemingą miškų sistemų bei įvairių spaudimų poveikių vaizdą Maes et al.

Regioninės plėtros politika ir teritorinis planavimas Ekosistemų išteklių pasiūlos ir paklausos vertinimas bei ekosisteminių paslaugų teikimo optimizavimas pvz.

5. Ekosisteminių paslaugų koncepcija politikoje ir kraštotvarkoje

Taip pat ekosisteminių paslaugų vertinimo ir kartografavimo rezultatų panaudojimas teritorijų planavime, suteikia didesnes galimybes integruoti aplinkos veiksnius į sprendimų priėmimą, žemės paskirties pasikeitimus ar valdymą pvz. Ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir vertinimas keliose Europos Sąjungos šalyse jau yra plačiai naudojamas paremti planavimui ir sprendimų priėmimui nuo nacionalinio iki vietinio lygmens. Pavyzdžiui, Suomijoje daug regioninių strategijų ir vietinių praktinių planų siekia sustiprinti, atstatyti ar formuoti ekosistemas ir jų paslaugas.

Ekosistemų žemėlapiai taip pat naudojami Europos jūrų erdvinio planavimo iniciatyvose pvz. Latvijoje ir Švedijojetam kad būtų įvertinamas jūrų ekosistemų panaudojimo potencialas ir potencialus poveikis šioms ekosistemoms.

Taip pat, ekosisteminių paslaugų koncepcija turi gerą potencialą kraštovaizdžio planavime, kurio tikslas pagerinti, atstatyti ar formuoti kraštovaizdžius ir jų paslaugas.

ES Biologinės įvairovės strategija iki 2030 m.

Kaip pavyzdys galėtų būti Vokietijos kraštovaizdžio planavimo praktika, kuri apima esamą kraštovaizdžių būsenos analizę, susijusią su kraštovaizdžio funkcijomis ir pajėgumais išpildyti žmonių poreikius. Pagrindinis ekosisteminių paslaugų kartografavimo ir vertinimo indėlis į teritorijų planavimą gali būti Albert et al.

Tačiau svarbu atminti, kad norint sėkmingai integruoti ekosisteminių paslaugų kartografavimą ir vertinimą į teritorijų planavimo procesą, turi būti gerbiami laiko ir finansiniai apribojimai bei ekosisteminių paslaugų naudotojų bei sprendimų priėmėjų interesai.

Daugiau informacijos anglų k.

Ekosisteminių paslaugų žemėlapių detalumas, taikomi metodai ir rodikliai priklauso nuo planavimo tikslo ir institucinių reikalavimų tam tikriems planavimo instrumentams. Taip pat, vertinimo rezultatų neapibrėžtumas turi būti iškomunikuotas sprendimų priėmėjams ir visuomenei. Ekosisteminių paslaugų taikymo sprendimų priėmime įrankiai ir metodai 5.

Tendencijų analizė ir gamtinio kapitalo apskaita Tendencijų analizė yra dažnai taikoma politikos formavimo procesuose, nusistatant politikos tikslus bei stebint politikos įgyvendinimą ir jos poveikį. Taikant tendencijų analizę skirtingiems ekosistemų ir jų paslaugų komponentams, galima pagerinti suvokimą apie praeities, dabarties ir ateities pokyčius.

Taigi, tendencijų analizės rezultatai leidžia geriau suformuoti ir apibūdinti ekosistemų vystymosi ateities scenarijus Guerra et al. Kaip minėta anksčiau, ekosisteminių paslaugų vertinimo rezultatai ir tendencijų analizė gali suteikti esminę informaciją apie įvairių Europos Sąjungos politikų įgyvendinimą, pvz.

Tačiau, tam reikia laike palyginamų ekosistemų vertinimo rezultatų, o tokių duomenų šiuo metu nėra daugumoje šalių. Tam, kad būtų galima pagerinti reguliarų ekosisteminių paslaugų duomenų rinkimą, Europos Sąjungos Bioįvairovės strategijos penktame uždavinyje Action es biologinės įvairovės strategijos ekosistemos paslaugos yra nurodoma, kad turi būti nustatoma ekosisteminių paslaugų ekonominė vertė ir kad ji turi būti integruota į apskaitos ir raportavimo sistemas Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu.

Taigi, buvo sukurta natūralaus kapitalo apskaitos NKA sistema, kuri yra ekosistemų vertinimo ir kartografavimo proceso dalis. Šis metodas žingsnis po žingsnio apima įvairius aspektus, tačiau prasideda nuo biofizinių pagrindų kūrimo tolimesniems vertinimams. Tokiems biofiziniams pagrindams reikia gerai sukategorizuotų ir sustruktūruotų bei erdviškai aiškių duomenų rinkinių MAES et al.

Jungtinių Tautų Statistikos Departamentas sukūrė aplinkos ekonominę apskaitą AEAtam kad būtų surinkti tarptautiniu mastu palyginami statistiniai duomenys apie aplinką, ją siejant su ekonomika, ir taip sukūrė pagrindą ekosisteminių paslaugų apskaitos sistemai. Šiuo metu, jau kelios Europos Sąjungos valstybės narės pradėjo vystyti savo natūralaus kapitalo apskaitą.

Scenarijų analizė Scenarijus gali būti apibrėžiamas kaip galimos ateities situacija, įskaitant ir kelio į tą situaciją kūrimą. Scenarijų tikslas nėra kurti tikslų ateities apibūdinimą, bet pabrėžti esminius ateities aspektus ir atkreipti dėmesį į faktorius, kurie darys įtaką ateities vystymuisi. Daugelis scenarijų analitikų pabrėžia, kad scenarijai yra hipotetiški konstruktai ir niekur nėra teigiama, kad tai atspindi realybę Schoemaker, Be to, scenarijai yra dažnai taikomi kaip pagalbinis instrumentas politikos formavime ir sprendimų akciju prekyba internetu Schoemaker, ; Guerra et al.

Tai apima ekosisteminių paslaugų išteklių kompromisus tarp skirtingų valdymo alternatyvų bei erdvinį ekosisteminių paslaugų grupių ar sinergijų pasiskirstymą ir konfliktavimo arba kompromisų vietoves, kur interesai į tam tikrų ekosisteminių paslaugų išteklius turėtų būti subalansuoti.

Scenarijų kūrimas ir analizė apima tris pagrindines stadijas Guerra et al. Šioje stadijoje galima išgauti kelis scenarijus. Antroji stadija: nustatytų scenarijų vertimas į kiekybinius ir kokybinius kintamuosius, kurie apibūdina svarbiausius pokyčių veiksnius pvz. Šie veiksniai gali būti panaudojami kaip duomenys dvejetainių parinkčių vip metodai, kurie susieja šiuos pokyčius su aplinkos pokyčiais ar poveikiais bioįvairovei ir ekosisteminėms paslaugoms.

Trečioji stadija: šių modelių rezultatų analizė ir politikos galimybių formavimas, siekiant išvengti nepageidaujamų vystymosi krypčių. IPBES metodologinis ekosisteminių paslaugų ir bioįvairovės scenarijų ir modelių vertinimas IPBES, iliustruoja kaip skirtingi scenarijų tipai ir skirtingi modeliavimo būdai gali daryti įtaką didiesiems politikos ciklams, įskaitant plano nustatymą, politikos formavimą, vykdymą ir apžvalgą žr.

IPBES vertinimas teigia, kad tiriamieji scenarijai yra dažniausiai naudojami vertinant globaliu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu, o intervenciniai scenarijai dažnai taikomi sprendimų priėmimams nacionaliniu arba vietiniu lygmeniu.

Poveikio vertinimas Poveikio vertinimas siekia identifikuoti siūlomų veiksmų pasekmes ateityje, tam kad būtų galima tuo remtis es biologinės įvairovės strategijos ekosistemos paslaugos sprendimus. Ekosisteminių paslaugų kartografavimo ir vertinimo rezultatai gali būti integruojami į skirtingas poveikio vertinimo procedūras pvz.

Šioje stadijoje reikalingas supratimas apie erdvinį ryšį tarp vietovės, kuriai įtaką daro es biologinės įvairovės strategijos ekosistemos paslaugos veiksmas, vietovę, kur yra ekosisteminių paslaugų ištekliai ir vietovė, kurioje ekosisteminės paslaugos yra naudojamos. Konsultacijų stadija: Ekosisteminių paslaugų žemėlapiai padeda nukreipti diskusijas ir suinteresuotų šalių įsitraukimą, įskaitant dalyvaujamąjį žemėlapių kūrimo metodą, kurio metu siekiama pagerinti supratimą, kaip ekosisteminės paslaugos yra suvokiamos ir vertinamos skirtingų gavėjų grupių.

Konsultacijų stadijos rezultatai gali būti naudojami vystant alternatyvas, nustatant teritorijas, kur tam tikri veiksmai yra nepageidaujimi arba siūlant prioritetines vietoves. Plėtros alternatyvų poveikių vertinimas: erdvinė ekosisteminių paslaugų išteklių analizė leidžia susieti poveikius ir tam tikrus gavėjus bei atlikti kompromisų analizę.

KITOS NAUJIENOS

Sušvelninimo būdų siūlymas: Remiantis ekosisteminių paslaugų žemėlapiais galima identifikuoti efektyvesnes klimato kaitos sušvelninimo galimybės, siejant aplinkos ir socialinius aspektus. Integruoti ekosisteminių paslaugų taikymo būdai sprendimų priėmime Turbūt svarbiausias ekosisteminių paslaugų koncepcijos indėlis politikos es biologinės įvairovės strategijos ekosistemos paslaugos ir sprendimų priėmimui yra susijęs su holistiniu žmogaus ir gamtos sąveikų suvokimu, kompromisų tarp konkuruojančių žemės panaudojimo būdų ir išteklių poreikių adresavimu, bei gamtosaugos socioekonominių interesų konfliktais.

Taigi ekosisteminės paslaugos gali būti naudojamos ne vien tik politikos ar planavimo kontekste, bet ir tiriant ar įveikiant kompromisus tarp skirtingų ir konkuruojančių planavimo ir politikos tikslų. Toks integralus metodas reikalauja sistemingo mąstymo ir supratimo apie sudėtingas sąsajas bei grįžtamojo ryšio mechanizmus socioekologinėse sistemose Liu et al.

Nexus thinkingkurį suformavo Fürst et al.

Taip pat perskaitykite