Falangos prekybos sistema

Žvejybos reikmenys, žūklės prekės internetu - Geležinis Lydys

Pakeitimas 2 Pasiūlymas dėl reglamento 1 a konstatuojamoji dalis nauja 1a   atsižvelgiant į Sąjungos įsipareigojimą užtikrinti teisingus procesus ir kompensacijas nukentėjusiesiems, taip falangos prekybos sistema į Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO Konstituciją ir konvencijas dėl paveldo apsaugos, privalu užtikrinti neteisėtai parduotų, iškastų ar įsigytų objektų restituciją.

Turint galvoje tautų ir teritorijų išnaudojimą, paprastai vedantį į neteisėtą kultūros vertybių verslą ir neteisėtą prekybą jomis — pirmiausia kai tokio neteisėto verslo ir neteisėtos prekybos pradžia tampa ginkluotas konfliktas — šiame reglamente turėtų būti atsižvelgiama į tautų ir teritorijų regioninius ir vietos ypatumus, o ne į kultūros objektų rinkos vertę; Pakeitimas 3 Pasiūlymas dėl reglamento 2 konstatuojamoji dalis 2 telegram bot crypto paveldas yra vienas pagrindinių civilizacijos elementų, kuris falangos prekybos sistema visų tautų kultūrinį gyvenimą, todėl jis turėtų būti saugomas nuo neteisėto pasisavinimo ir išgrobstymo.

Sąjunga turėtų atitinkamai uždrausti į Sąjungos muitų teritoriją įvežti neteisėtai iš trečiųjų šalių eksportuotas kultūros vertybes; 2   kultūros vertybės neretai būna didelės kultūrinės, meninės, istorinės ir mokslinės svarbos.

Kultūros paveldas yra vienas pagrindinių civilizacijos elementų, inter alia, turinčių simbolinę vertę ir įkūnijančių žmonijos kultūrinę atmintį. Jis praturtina visų tautų kultūrinį gyvenimą ir jas vienija bendros atminties žinių bei civilizacijos raidos pagrindu.

Todėl jis turėtų būti saugomas nuo neteisėto pasisavinimo ir išgrobstymo. Archeologinės vietovės buvo grobstomos visais laikais, tačiau dabar šis reiškinys yra pasiekęs pramoninį mastą.

falangos prekybos sistema

Kol yra galimybė pelningai prekiauti neteisėtai iškastomis kultūros vertybėmis ir iš jų pelnytis nepatiriant jokios didesnės rizikos, šie kasinėjimai ir grobstymas tęsis ir ateityje.

Tarptautinėje rinkoje kultūros paveldas falangos prekybos sistema paklausus dėl savo ekonominės ir meninės vertės, o griežtų tarptautinių teisinių priemonių nebuvimas arba neveiksmingas tokių priemonių vykdymo užtikrinimas lemia tai, kad tokios vertybės atsiduria šešėlinėje ekonomikoje.

Archeologinių vietovių grobstymas ir prekyba neteisėtai iškastais kultūros paveldo objektais yra sunkus nusikaltimas, dėl kurio stipriai nukenčia tie, kurie su tuo būna tiesiogiai ar netiesiogiai susiję.

falangos prekybos sistema

Neteisėta prekyba kultūros vertybėmis daugeliu atveju skatina priverstinę kultūros homogenizaciją arba kultūros praradimą, o kultūros vertybių grobstymas ir plėšimas lemia, inter alia, kultūrų dezintegraciją. Sąjunga turėtų atitinkamai uždrausti į Sąjungos muitų teritoriją importuoti neteisėtai iš trečiųjų šalių eksportuojamas kultūros vertybes, pirmiausia akcentuojant kultūros vertybes iš falangos prekybos sistema šalių, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai, ypač kai tokias vertybes eksportuoja teroristinės ar kitos nusikalstamos organizacijos; Pakeitimas 4 Pasiūlymas dėl reglamento 2 a konstatuojamoji dalis nauja 2a   kompetentingos trečiųjų šalių institucijos ne visuomet turi pakankamai pajėgumų kovoti su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis ir neteisėtu jų verslu.

Be to, tos institucijos gali susidurti su korupcija ar kitokio pobūdžio netinkamo administravimo praktika. Kultūros vertybes perkėlus iš jų aplinkos, gyventojai netenka savo papročių ir atminties bei šlovinimo objektų ar vietų.

Tarpusavyje susijusius objektus parduodant pavieniui, dingsta jų istorinis kontekstas ir mokslinė vertė. Atsižvelgiant į tai, kad kultūros vertybės nepakeičiamos, ir į viešąjį interesą, būti tokių objektų savininkais turėtų būti falangos prekybos sistema tik tam tikromis sąlygomis. Importo procedūra turi apimti tinkamo laikymo vėlesniuoju etapu, dokumentacijos, objekto prieinamumo akademinėms įstaigoms ir viešiesiems muziejams bei bendradarbiavimo pagrįstai pareikalavus restitucijos užtikrinimą; Pakeitimas 5 Pasiūlymas dėl reglamento 3 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas 6 Pasiūlymas dėl reglamento 4 konstatuojamoji dalis 4   bendros taisyklės turėtų būti falangos prekybos sistema muitinės procedūroms, susijusioms falangos prekybos sistema į Sąjungos muitų teritoriją įvežamomis ne Sąjungos kilmės kultūros vertybėmis, t. Todėl tos tikrinimo priemonės turėtų būti susijusios ne tik su prekėmis, išleistomis į laisvą apyvartą, bet ir su prekėmis, kurioms įforminta specialioji muitinės procedūra.

Tačiau tokia plati taikymo sritis neturėtų prieštarauti prekių vežimo tranzitu laisvės principui ir neturėtų nustelbti tikslo užkardyti neteisėtai eksportuojamų kultūros vertybių įvežimą į Sąjungos muitų teritoriją. Taigi, tikrinimo priemonės turėtų apimti specialiąsias muitinės procedūras, kurios gali būti įforminamos į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms prekėms, bet neturėtų būti taikomos tranzitui; 5   tikrinimo priemonės, kurias ketinama nustatyti laisvosioms zonoms taip pat vadinamoms laisvaisiais uostaisturėtų būti taikomos kuo platesniam spektrui atitinkamų muitinės procedūrų, kad būtų užkirstas kelias šio reglamento apėjimui naudojantis laisvosiomis zonomis — potencialiomis nuolatinio prekybos neteisėtais objektais plitimo Sąjungoje priedangos vietomis.

Tačiau tokia plati taikymo sritis neturėtų nustelbti tikslo užkardyti neteisėtai eksportuojamų kultūros vertybių įvežimą į Sąjungos muitų teritoriją, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad kultūros trendline prekybos strategija afl iš kilmės ar trečiosios šalies eksportuojamos pažeidžiant jos įstatymus ir kitus teisės aktus; Pakeitimas 8 Pasiūlymas dėl reglamento 6 konstatuojamoji dalis 6   reglamente turėtų būti darbas iš namų italia it nuomonės apibrėžtys, grindžiamos  m.

Paryžiuje pasirašytoje UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijoje ir  m. Romoje pasirašytoje UNIDROIT konvencijoje dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų, kurių šalimis yra didelis skaičius valstybių narių, vartojamomis apibrėžtimis, nes daugelis trečiųjų šalių ir dauguma valstybių narių yra susipažinusios su tų konvencijų nuostatomis; 6   reglamente turėtų būti vartojamos apibrėžtys, grindžiamos  m.

Paryžiuje pasirašytoje UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijoje  m.

Straipsniai Lūžęs kojos pirštas Žmogaus organizmą sudaro daug tarpusavyje susijusių sistemų, kurios visos yra reikalingos normaliam funkcionavimui. Pavyzdžiui, raumenys, raiščiai, kaulai — jie ne tik suteikia formą kūnui, bet ir galimybę judėti, gyventi aktyvų gyvenimą. Bet koks kaulo lūžis tai sutrikdys.

Romoje pasirašytoje UNIDROIT konvencijoje dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų, kurių šalimis yra didelis skaičius valstybių narių, vartojamomis apibrėžtimis, nes daugelis trečiųjų šalių ir dauguma valstybių narių yra susipažinusios su tų konvencijų nuostatomis; Pakeitimas falangos prekybos sistema Pasiūlymas dėl reglamento 7 konstatuojamoji dalis 7   eksporto teisėtumo klausimas turėtų būti nagrinėjamas remiantis falangos prekybos sistema, kurioje kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos toliau — kilmės šalisįstatymais ir kitais teisės aktais.

Siekiant išvengti taisyklių apėjimo tais atvejais, kai kultūros vertybės įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios šalies, o atitinkama trečioji šalis yra falangos prekybos sistema. UNESCO konvenciją pasirašiusioji šalis, taigi yra įsipareigojusi kovoti su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu, asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos iš tos šalies buvo eksportuotos teisėtai.

Kitais atvejais asmuo turėtų įrodyti eksporto iš kilmės valstybės teisėtumą; 7   eksporto teisėtumo klausimas turėtų būti nagrinėjamas remiantis šalies, kurioje kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos arba iš kurios sausumos ar povandeninės teritorijos jos buvo išvežtos, kurios sausumos ar povandeninėje teritorijoje jos buvo iškastos ar pavogtos, arba šalies, kurios ryšys su kultūros vertybėmis yra toks glaudus, kad ta šalis jas saugo kaip nacionalines kultūros vertybes ir reglamentuoja jų eksportą iš savo teritorijos jas teisėtai išvežant iš šalies, kurioje kultūros vertybės buvo sukurtos ar atrastos toliau — kilmės šalisįstatymais ir kitais teisės aktais.

Siekiant išvengti taisyklių apėjimo tais atvejais, falangos prekybos sistema kultūros vertybės įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios šalies, asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos iš kilmės valstybės buvo eksportuotos teisėtai. Išimtiniais atvejais, kai kultūros vertybės kilmės šalis negali būti patikimai nustatyta, ir kompetentinga institucija šią aplinkybę laiko tinkamai patvirtinta dokumentais ir pagrįsta įrodymais, arba kai kultūros vertybės iš kilmės šalies buvo eksportuotos iki  m.

Vadovaujantis ta konvencija tokiose valstybinėse tarnybose turėtų dirbti kvalifikuotas personalas ir jo skaičius turėtų būti pakankamas tai apsaugai užtikrinti bei sudaryti sąlygas būtinam aktyviam bendradarbiavimui su kompetentingomis valstybių narių, kurios yra tos konvencijos šalys, kompetentingomis institucijomis saugumo ir kovos su neteisėtu kultūros vertybių importo — ypač krizių apimtuose regionuose — srityse.

Valstybės narės, kurios yra tos konvencijos šalys, turėtų vykdyti joje numatytus įsipareigojimus, o tos valstybės narės, kurios nėra ratifikavusios konvencijos, turi tai padaryti nedelsdamos; Pakeitimas 12 Pasiūlymas dėl reglamento 8 konstatuojamoji dalis 8   kad nebūtų neproporcingai varžoma prekyba prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus ribą.

Todėl yra tikslinga visų kategorijų kultūros vertybėms nustatyti metų minimalaus amžiaus ribą. Ta minimalaus amžiaus riba užtikrins, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis daugiausia dėmesio būtų skiriama kultūros vertybėms, į kurias grobikai konflikto zonose gali būti nusitaikę labiausiai, neišskiriant kitų prekių, kurių tikrinimas yra būtinas siekiant užtrinti kultūros paveldo apsaugą; 8   kad nebūtų neproporcingai varžoma prekyba prekėmis su Sąjungai nepriklausančiomis šalimis, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus ir vertės ribą.

Lūžęs kojos pirštas

Todėl yra tikslinga daugumos kategorijų kultūros vertybėms nustatyti minimalaus amžiaus ribą, vadovaujantis Reglamentu EB Nr. Kai kurių kategorijų kultūros vertybėms finansinė riba neturėtų falangos prekybos sistema taikoma, kadangi dėl didesnės vagystės, praradimo ar sunaikinimo rizikos joms būtina didesnė apsauga. Minimalaus amžiaus riba užtikrins, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis daugiausia dėmesio būtų skiriama kultūros vertybėms, į kurias grobikai konflikto zonose gali būti nusitaikę labiausiai, neišskiriant kitų prekių, kurių tikrinimas yra būtinas siekiant užtrinti kultūros paveldo apsaugą; Pakeitimas 13 Pasiūlymas dėl reglamento 10 konstatuojamoji dalis 10   kadangi kai kurių kategorijų kultūros vertybėms, būtent archeologijos objektams, monumentų dalims, retiems rankraščiams ir inkunabulams kyla ypač didelė išgrobstymo ir sunaikinimo grėsmė, svarbu numatyti griežtesnės kontrolės sistemą ir tik atlikus tą kontrolę leisti kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją.

Taikant tokią sistemą turėtų būti reikalaujama iki tų prekių išleidimo į laisvą apyvartą arba specialiosios muitinės procedūros, išskyrus tranzitą, įforminimo toms prekėms pateikti įvežimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotą licenciją.

falangos prekybos sistema

Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais, visų pirma trečiosios eksporto šalies išduotais eksporto liudijimais ar licencijomis, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo—pardavimo sutartimis, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais ir ekspertų vertinimo dokumentais, įrodyti eksporto iš kilmės šalies teisėtumą. Remdamosi išsamiais ir tiksliais prašymais, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų be reikalo nedelsdamos nuspręsti, ar išduoti licenciją; 10   kadangi kai kurių kategorijų kultūros vertybėms — o būtent archeologijos objektams ir monumentų dalims — kyla ypač didelė išgrobstymo ir sunaikinimo grėsmė, svarbu numatyti griežtesnės kontrolės sistemą ir tik atlikus tą kontrolę leisti kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją.

Indrės veterinarijos gydykla, VšĮ

Taikant tokią sistemą, prieš importuojant į Sąjungos muitų teritoriją turėtų būti reikalaujama pateikti pirmos planuojamo importo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotą licenciją. Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti įrodyti, kad kultūros vertybės eksportuojamos iš kilmės šalies arba — išimtiniais atvejais — iš trečiosios šalies vadovaujantis tos kilmės ar trečiosios šalies įstatymais ir kitais teisės aktais, arba įrodyti, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi.

Tinkamai atsižvelgiant į riziką ir taikomus deramo stropumo principus, eksporto iš kilmės šalies arba — išimtiniais atvejais — iš trečiosios šalies teisėtumas turėtų būti įrodytas atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais kilmės šalies išduotais eksporto liudijimais ar eksporto licencijomis, standartiniu dokumentu, kuriame falangos prekybos sistema objekto identifikacijos standartu, atitinkančiu tarptautinį standartą kultūros objektams aprašyti, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo—pardavimo sutartimis, draudimo dokumentais, vežimo dokumentaiskuriais pagrindžiama, kad susijusios kultūros vertybės iš kilmės šalies eksportuojamos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Kai patvirtinamieji dokumentai neprieinami, kartu su prašymu pateikiamas ekspertų vertinimo dokumentas, jei, kompetentingos institucijos sprendimu, tai būtina. Remdamosi išsamiais ir tiksliais prašymais, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų be reikalo nedelsdamos ir per apibrėžtą laikotarpį nuspręsti, ar išduoti licenciją; Pakeitimas 14 Pasiūlymas dėl reglamento 10 a konstatuojamoji dalis nauja 10a   atsižvelgiant į ypatingą prekių pobūdį, nepaprastai svarbų vaidmenį muitinėse atlieka kultūros ekspertai, tad prireikus jie turėtų turėti galimybę paprašyti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir išanalizuoti kultūros vertybes fiziškai jas apžiūrėdami; Pakeitimas 15 Pasiūlymas dėl reglamento 11 konstatuojamoji dalis 11   asmenys, siekiantys įvežti kitų kategorijų kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų pateikti patvirtinimą, kuriame paliudijama ir prisiimama atsakomybė už teisėtą jų eksportą iš trečiosios šalies, ir pateikti pakankamai informacijos, kad muitinė galėtų šias prekes identifikuoti.

Siekiant supaprastinti procedūrą ir teisinio tikrumo sumetimais informacija apie kultūros vertybes turėtų būti pateikta naudojant standartinį dokumentą. Kad būtų užtikrintas atsekamumas po prekių įvežimo į vidaus rinką, muitinė turėtų užregistruoti tų kultūros vertybių įvežimą, saugoti atitinkamų dokumentų originalus ir deklarantui įteikti jų kopijas; 11   asmenys, siekiantys įvežti kitų kategorijų falangos prekybos sistema vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų pateikti elektroninį patvirtinimą, kuriame paliudijama ir prisiimama atsakomybė už teisėtą jų eksportą iš kilmės arba — išimtiniais atvejais — iš trečiosios šalies, ir pakankamai informacijos, kad muitinė galėtų šias prekes identifikuoti.

Siekiant supaprastinti procedūrą ir užtikrinti teisinį tikrumą, informacija apie kultūros vertybes turėtų būti pateikta naudojant standartinį elektroninį dokumentą. Kultūros prekėms aprašyti turėtų būti naudojamas UNESCO rekomenduojamas standartinis dokumentas, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu.

Elektroninis patvirtinimas turėtų apimti ir kilmės šalies arba — išimtiniais atvejais — trečiosios šalies išduotus eksporto liudijimus ar licencijas, kuriais įrodoma, kad susijusios kultūros vertybės iš tos šalies buvo eksportuotos vadovaujantis tos kilmės ar trečiosios šalies įstatymais ir falangos prekybos sistema teisės aktais arba kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi.

Jei kilmės ar trečiosios šalies teisės aktais nėra numatomas eksporto licencijų ar liudijimų išdavimas, kartu su importuotojo patvirtinimu turėtų būti pateikti bet kurie kiti tinkami patvirtinamieji dokumentai ir įrodymai, įskaitant nuosavybės teisės liudijimus, sąskaitas faktūras, pirkimo-pardavimo sutartis, draudimo dokumentus ir vežimo dokumentus. Kad būtų užtikrintas atsekamumas po prekių įvežimo į vidaus rinką, tos kultūros vertybės turėtų būti užregistruojamos elektroniniu būdu, o deklarantui įteikiama atitinkamų dokumentų kopija.

Informacija, kompetentingoms institucijoms suteikta elektroninio patvirtinimo forma, turėtų leisti joms imtis tolesnių veiksmų, kai, atlikusios rizikos analizę, jos laikosi nuomonės, kad šios prekės gali būti neteisėtai importuotos; Pakeitimas 16 Pasiūlymas dėl reglamento 12 konstatuojamoji dalis 12   laikinajam kultūros vertybių įvežimui švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais reikalavimas pateikti licenciją ar patvirtinimą neturėtų būti taikomas; 12   laikinajam kultūros vertybių įvežimui švietimo, mokslo, scenos menų, išsaugojimo, restauravimo, skaitmeninimo, mokslinių tyrimų tikslais ir muziejų ar kitų ne pelno institucijų bendradarbiavimo siekiant organizuoti kultūros parodas tikslu reikalavimas pateikti importo licenciją ar importuotojo patvirtinimą neturėtų būti taikomas.

Kultūros vertybių, kurias ketinama pristatyti prekybos mugėse ir tarptautinėse meno mugėse, atveju pateikti importo licenciją arba importuotojo patvirtinimą neturėtų būti reikalaujama.

falangos prekybos sistema

Tais deleguotaisiais įgaliojimais Komisijai taip pat turėtų būti leista atnaujinti priedą po to, kai bus padaryta Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis  m.

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 14   siekiant atsižvelgti į šio reglamento įgyvendinimo patirtį falangos prekybos sistema besikeičiančias geopolitines bei kitas aplinkybes, dėl kurių kultūros vertybėms kyla rizika, kartu neproporcingai nevaržant prekybos su trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo  straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti falangos prekybos sistema priimti aktus dėl įvairių kategorijų kultūros vertybėms taikomų minimalaus amžiaus ir finansinės ribos kriterijų koregavimo.

Tais deleguotaisiais įgaliojimais Komisijai taip pat turėtų būti leista atnaujinti I priedą po to, kai bus padaryta Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, ir parengti antrą priedą II priedąkuriame būtų pateiktas šalių ir Kombinuotosios nomenklatūros kodų sąrašas, pagrįstas kultūros objektų, kuriems gresia pavojus, raudonaisiais sąrašais, sudarytais ir iš dalies pakeistais Tarptautinės muziejų forex live sekimas ICOM.

Pakeitimas 19 Pasiūlymas dėl reglamento 15 konstatuojamoji dalis 15   siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti konkrečią kultūros vertybių laikinojo įvežimo ir saugojimo Sąjungos muitų teritorijoje tvarką, prašymo išduoti falangos prekybos sistema licenciją bei formų ir importuotojo patvirtinimo bei prie jo pridedamų dokumentų šablonus, taip pat išsamesnes jų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrines taisykles.

Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti elektroninės duomenų bazės, skirtos informacijai saugoti ir ja keistis tarp valstybių narių, kūrimo tvarką. Ta tvarka turėtų būti taikoma ir standartiniams prekybos pasirinkimo sandoriu sąskaita prašymo išduoti elektroninę importo licenciją, formų, priežasčių, dėl kurių toks prašymas galėtų būti atmestas, sąrašo ir importuotojo patvirtinimo bei prie jo pridedamų dokumentų šablonams, taip pat išsamesnėms jų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinėms taisyklėms.

Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai elektroninės falangos prekybos sistema bazės, skirtos informacijai saugoti ir ja keistis tarp valstybių narių, kūrimo tvarkai nustatyti vadovaujantis Reglamentu ES Nr. Toks kūrimas galėtų vykti pagal darbo programą, numatytą to reglamento  straipsnyje.

Pakeitimas 20 Pasiūlymas dėl reglamento 15 a konstatuojamoji dalis nauja 15a   įgyvendinant šį reglamentą, muitinio tikrinimo veiksmams ir patikrinimams taikytinos nuostatos yra nuostatos, išdėstytos Reglamente ES Nr. Tam, kad prekybos kultūros vertybėmis srautų stebėsena būtų veiksminga, ji negali apsiriboti tik tų vertybių verte ar svoriu, nes šie du matai gali svyruoti.

Ypač svarbu surinkti informaciją apie deklaruotų objektų skaičių. Kadangi Kombinuotojoje nomenklatūroje nenurodyta papildomo kultūros vertybių matavimo vieneto, svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti objektų skaičių; 16   siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai falangos prekybos sistema reglamentą ir sukurti ateityje atliksimo jo vertinimo pagrindą, valstybės narės ir Komisija turėtų elektroniniu būdu rinkti atitinkamą informaciją apie prekybos kultūros vertybėmis srautus ir ja keistis.

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir viešą kontrolę, turėtų būti viešinama kuo daugiau informacijos.

Ispanijos istorija

Ypač svarbu elektroniniu būdu rinkti informaciją apie deklaruotų objektų skaičių. Kadangi Kombinuotojoje nomenklatūroje nenurodyta papildomo kultūros vertybių matavimo vieneto, svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti objektų skaičių; Pakeitimas 22 Pasiūlymas dėl reglamento 17 konstatuojamoji dalis 17   ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano tikslas29 yra, inter alia, stiprinti muitinės pajėgumą geriau reaguoti į riziką kultūros vertybių srityje.

Turėtų būti naudojamasi Reglamente ES Nr. Pakeitimas 23 Pasiūlymas dėl reglamento 17 a konstatuojamoji dalis nauja 17a   būtina rengti informavimo kampanijas, kurios būtų nukreiptos į kultūros vertybių pirkėjus ir skirtos neteisėtų vertybių rizikos klausimui, bei padėti rinkos dalyviams suprasti ir taikyti šį reglamentą.

Ankstyviausi įrašai akadų kalba siekia Sargono laikus. Kilęs iš paprastos šeimos, Sargonas dirbo sodininku ir taurininku pas Kišo karalių, turėjusį semitišką Ur-Zababos vardą, buvo atsakingas už drėkinimo kanalų valymą. Tokiu būdu jis bendravo su daugybe disciplinuotų darbininkų, kurie galbūt vėliau tapo jo pirmaisiais kareiviais. Nuvertus Ur-Zababą, Sargonas buvo karūnuotas ir jis pradėjo užsienio karines kampanijas.

Skleidžiant šią informaciją valstybės narės turėtų įtraukti susijusius nacionalinius informacijos centrus ir kitas informacijos teikimo tarnybas; Pakeitimas 24 Pasiūlymas dėl reglamento 17 b konstatuojamoji dalis nauja 17b   siekiant veiksmingo šio reglamento įgyvendinimo, Komisija turėtų užtikrinti, kad labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės naudotųsi derama technine pagalba, ir padėti keistis informacija su jomis.

Todėl Sąjungoje įsisteigusios labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės, importuojančios kultūros vertybes, turėtų naudotis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu ES Nr. Pakeitimas 25 Pasiūlymas dėl reglamento 18 konstatuojamoji dalis 18   valstybės narės turėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už šio reglamento nuostatų nesilaikymą ir apie tas sankcijas pranešti Komisijai; 18   valstybės narės turėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už šio reglamento nuostatų nesilaikymą ir apie tas sankcijas pranešti Komisijai.

Akado imperija

Valstybės narės taip pat turėtų pranešti Komisijai apie atvejus, kai taikomos sankcijos. Pageidautina užtikrinti vienodas sąlygas ir vadovautis nuosekliu požiūriu, todėl būtų tinkama, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų taikomos panašaus pobūdžio ir poveikio sankcijos; Pakeitimas 26 Pasiūlymas dėl reglamento 19 konstatuojamoji dalis 19   Komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko priimti šio reglamento įgyvendinimo taisykles, visų pirma dėl atitinkamų formų, naudotinų teikiant prašymą išduoti importo licenciją ar rengiant importuotojo patvirtinimą.

Todėl šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas; 19   Komisija turėtų nedelsdama priimti šio reglamento įgyvendinimo taisykles, visų pirma susijusias su atitinkamomis standartinėmis elektroninėmis formomis, naudotinomis teikiant prašymą išduoti importo licenciją ar rengiant importuotojo patvirtinimą; Pakeitimas

Taip pat perskaitykite