Prekybos nafta strategijos ppt

prekybos nafta strategijos ppt

Buitinis ilumos vartotojas fizinis asmuo, perkantis ilum ir ar kart vanden savo buities reikmms. Kartas vanduo i geriamojo vandens paruotas, paildant j iki higienos normomis nustatytos temperatros, vanduo.

prekybos nafta strategijos ppt

Karto vandens tiekjas juridinis asmuo, tiekiantis kart vanden vartotojams pagal pirkimopardavimo sutartis. Karto vandens tiekimas centralizuotai paruoto karto vandens pristatymas ir pardavimas karto vandens vartotojams. Kintamoji karto vandens kainos dedamoji kintanti karto vandens kainos dalis, ireikiama formule, kuri taikoma ne daniau kaip kas mnes, apskaiiuojant konkret kintamosios dedamosios dyd, atsivelgus tiekiamos ilumos ir geriamojo vandens kain pokyt.

Kintamoji ilumos bazins kainos dedamoji kintanti ilumos bazins kainos dalis, ireikiama formule, kuri koreguojama kasmet, atsivelgus kuro struktros pasikeitim ir veiklos efektyvumo uduotis, nustatytas Valstybins kain ir energetikos kontrols komisijos, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizs aprau, ir taikoma ne daniau kaip kas mnes, apskaiiuojant konkret kintamosios dedamosios dyd, atsivelgus kuro ir i nepriklausom gamintoj perkamos ilumos kain pokyt.

Kompensacija u rezervin prekybos nafta strategijos ppt pagal Vyriausybs ar jos galiotos institucijos patvirtint metodik apskaiiuota su rezervuota galia susijusi papildom snaud kompensacija, mokama vartotojo, naudojanio ilumos tiekimo sistem kaip rezervin ildymo bd.

Edmundas Sakalauskas Bendros ilumos ir elektros energijos gamybos bei ilumos gamybos i biokuro ir atsinaujinanij energijos altini skatinimas 1.

prekybos nafta strategijos ppt

Bendra ilumos ir elektros energijos gamyba yra vieuosius interesus atitinkanti paslauga. Vyriausyb ar jos galiota institucija, atsivelgdama btinyb veiksmingai naudoti elektros energij ir ilum generuojanius pajgumus, nustato elektros energijos supirkimo i bendr ilumos ir elektros energijos gamintoj mast ir tvark.

Valstyb savivaldybs skatina i biokuro, atsinaujinanij energijos altini, deginant atliekas, taip pat i geotermins energijos pagamintos ilumos supirkim ilumos tiekimo sistemas.

prekybos nafta strategijos ppt

Edmundas Sakalauskas.

Taip pat perskaitykite